Enthanu Bhai - Da Thadiya

session_write_close(); mysql_close();