നിങ്ങളുടെ ജാതകം സൗജന്യമായി

13 Pages
Name
Date of Birth
Language
Chart format
Gender
Male Female
Time of Birth
  AM PM
City of birth

Email

നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

Horoscope predictions powered by Astro-Vision

ജാതകം ( പരിഹാര സഹിതം )

Rs.1500/-

Order Now

സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജാതകം

Rs.1000/-

Order Now

ജാതകം

Rs.500/-

Order Now

വര്‍ഷഫലം 2018

Rs.699/-

Order Now

വിവാഹ പൊരുത്തം

Rs.195/-

Order Now

രത്ന നിര്‍ദേശം

Rs.225/-

Order Now

തൊഴില്‍ മേഖല

Rs.350/-

Order Now

സംഖ്യശാസ്ത്രം

Rs.225/-

Order Now

സാമ്പത്തികം

Rs.350/-

Order Now